پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین بازار ویژه‌ زنان در هرات

هرات، صاحب دومین بازار و نمایشگاه دایمی ویژه زنان شد. این بازار ویژه قرار است مدتی با عنوان یکشنبه بازار، تنها یک روز در هفته فعال باشد. اما مقامهای محلی در نظر دارند فعالیت آن را در آینده گسترش دهند. کمک به اقتصاد خانواده ها و کاریابی برای زنان هدف اصلی ایجاد این مرکز خوانده شده است. در این نمایشگاه و فروشگاه دایمی، بیشتر غرفه های فروش، به زنانی اختصاص یافته که در زمینه تولید صنایع دستی کار می کنند.

گزارش محمد قاضی زاده را دراین مورد بشنوید.