پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در خواست ٥٣٧ ملیون دالر کمک عاجل افغانستان از جامعه جهانی

وزارت مالیه افغانستان برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی و دیگر مصارف مورد نیاز از جامعه جهانی ۵۳۷ ملیون دالر درخواست کمک فوری کرده است.

روزنامه واشنگتن پوست به نقل از یک مقام این وزارت گزارش کرده که اگر این کمک صورت نگیرد، در ماه روان میلادی پرداخت حقوق بیش از پنجصد هزار کارمند برای دولت دشوار خواهد بود.

اما سخنگوی این وزارت این را رد کرد ه وگفته دولت همچنان توان پرداخت حقوق کارمندان را دارد.

دراین زمینه سید انور گزارشی دارد از کابل و برای تحلیل این موضوع حسیب عمار گفت وگوهای انجام داده با عبدالقادرجیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان و مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا.