پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روند پرفراز و نشیب انتخابات افغانستان

این انتخابات نه تنها در افغانستان بلکه در جهان هم یکی از طولانی ترین موارد برگزاری انتخابات به حساب می آمد. نه تنها برگزاری دو دور آن ماهها طول کشید، اعلام نتیجه آن هم بارها به تاخیر افتاد. در نهایت هم دلیل اینکه هردو نامزد تصمیم گرفتند تا دولتی وحدت ملی تشکیل دهند، ادعاهای تقلب در روند برگزاری انتخابات بود که اعلام قطعی نام برنده را دشوار کرد. طاهر قادری نگاهی کرده به این روند پر فراز و نشیب.