جرگه آزاد: وحدت ملی و روند ملت شدن در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد: وحدت ملی و روند ملت شدن در افغانستان

حکومت وحدت ملی که متشکل از دو جناح سیاسی تازه در افغانستان شکل گرفته٬ سولاتی مبنی بر چگونگی اشتراک اقوام مختلف در حکومت را، در نزد مردم خلق کرده، سوالاتی مطرح است که آیا این حکومت واقعا وحدت میان اقوام افغانستان را به وجود آورده می تواند؟ و همچنان آیا مردم افغانستان گام های به سوی ملت شدن برداشتند؟

جرگه آزاد در یکی دیگر از سلسله برنامه های خود روی روند ملت شدن در افغانستان بحث کرده است. در این برنامه سلیمان لایق وزیر اسبق اقوام و قبایل٬ رهنورد زریاب نویسنده و پژوهشگر٬ کمال ناصر اصولی رییس کمیسیون امور فرهنگی مجلس نمایندگان و اسدالله ولوالجی نویسنده و عضو جامعه مدنی افغانستان شرکت کرده اند.

این برنامه را تاج الدین سروش تهیه و اسماعیل سعادت ارایه کرده است.