دیدبان حقوق بشر: دولت افغانستان باید با آزار جنسی زنان برخورد کند

نهاد دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته تا اقدامات فوری را برای برخورد با آزار و اذیت جنسی زنان در بخش‌ آموزش و پرورش، محل کار و فضاهای عمومی روی دست بگیرد.

این نهاد با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که در افغانستان هیچ قانون وجود ندارد که مشخصا مانع آزار و اذیت جنسی شود و از قربانیان حمایت کند.

در این خبرنامه آمده که نهادهای دولتی افغانستان هم برنامه‌های موثری برای جلوگیری و مجازات عاملان آزار و اذیت جنسی ندارند.

اخیرا اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان سطح آزار و اذیت جنسی در مکاتب/مدارس افغانستان را "تکان‌دهنده" خواند و از وزارت معارف افغانستان خواست تا تمامی موارد آزار جنسی را برای برخورد با آن گزارش بدهد.

دیدبان حقوق بشر گفته که در افغانستان پیشرفت‌های قابل توجه در دسترسی زنان به آموزش صورت گرفته و زنان اکنون در پارلمان افغانستان و دیگر بخش‌های دولت حضور دارند اما "آزار و اذیت جنسی مانع عمده در برابر کار زنان و حضورشان در فضاهای عمومی است."

"آزار جنسی تجربه روزانه زنان و دختران در افغانستان است و آنانی‌که در این زمینه به پلیس مراجعه کرده اند هم کمکی دریافت نکرده اند."

این نهاد گفته است که زنان در میان نیروهای پلیس به ویژه با سطح بالای آزار و اذیت جنسی روبرو بوده اند و این وضعیت به دلیل ناتوانی دولت در فراهم سازی شراط کاری امن برای زنان بدتر شده است.”

هیدربار، پژوهشگر ارشد حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید "زنان و دختران افغان باید قادر باشند تا در فضاهای عمومی با عزت کامل کار کنند، درس بخوانند و شرکت کنند. رئیس جمهور غنی فرصت بی‌نظیری دارد تا از اصلاحات بنیادی در این زمینه برای تغییر نقش زنان در جامعه افغانستان حمایت کند."