پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به مشکلات روزمره خبرنگاران در افغانستان

در افغانستان، هنوز دسترسی به اطلاعات سخت است. اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری، اخیرأ در دیدار با مسولان رسانه ها گفته که هیچ مشکلی سر راه امضأ قانون حق دسترسی آزادانه به اطلاعات وجود ندارد. این قانون اگر تصویب شود به خبرنگارها اجازه می دهد تا به اطلاعات دولتی و اطلاعاتی که انتشار آنها به نفع عموم است دسترسی داشته باشند. خبرنگار ما بهار جویا در گزارش اش به مشکلات روزمره خبرنگاران برای کسب اطلاعات پرداخته است.