پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شبکه های اجتماعی و خشونت علیه زنان در افغانستان

در افغانستان نشستی برگزار شده برای بررسی شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر. شرکت کنندگان در این نشست می گویند بیشتر کاربران اینترنت جوانان هستند و شبکه های اجتماعی به زنان در فعالیت های روزمره شان کمک کرده اند. این طور که واسع سروش، خبرنگار بی بی سی در کابل، می گوید، این نشست می کوشد روزنامه نگاری شهروندی را گسترش دهد و کاربران شبکه های اجتماعی را ترغیب کند که با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.