پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاه جنسیت زده به زنان افغان

تبعیض جنسیتی مرز جغرافیایی ندارد، اما در بعضی کشورها کمرنگتر و بعضی دیگر پررنگتر است. در افغانستان، این تبعیض از زمان تولد نوزاد دختر آغاز می شود و گاهی تا آخر عمر با او همراه است.

از اینکه به زنان اجازه کار و تحصیل داده نمی شود، تا آنها را به زور وادار به ازدواج می کنند. در جامعه هم معمولا از آنها با نام سیاه سر یا عاجزه یاد می کنند.

اما مدتی است شماری از زنان افغان تلاش می کنند، سیاه سر را به بانو تبدیل کنند.

واسع سروش نگاهی کرده به نگاه جنسیت زده در افغانستان.