پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قرارداد ۵۶ میلیون دالری افغانستان و بانک توسعه آسیاسی

وزارت مالیه افغانستان و بانک انکشاف آسیایی قراردادی را به منظور بازسازی تاسیسات عمومی آسیب دیده از سیلاب در شمال افغانستان امضا کردند. ارزش این قرارداد بیش از ۵۶ میلیون دالر اعلام شده و قرار است از این پول، ۸۰ پروژه کوچک و بزرگ آسیب دیده تا ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ بازسازی شود. با این حال، سیلاب زدگان که دربهار امسال همه چیز شان را از دست دادند، تاکید دارند که مواد غذایی اصلی ترین نیاز آنها در حال حاضر است. فرهاد محمدی گزارش کرده است.