پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان

تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش بی سابقه ای داشته و نسبت به پارسال با ۱۷ درصد افزایش به بالاترین حد رسیده است. بر اساس گزارش سالانه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مناطق زیر کشت خشخاش هم ۷ درصد بیشتر شده. اسماعیل شهامت گزارش می دهد.