پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابینه افغانستان در مهلت تعیین شده، معرفی نشد

مهلت ۴۵ روزه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای اعلام کابینه دولت، امروز به پایان رسید اما از تشکیل کابینه خبری نیست.

اعضای کمیته تطبیق توافقنامه سیاسی میان تیم های اشرف غنی و عبدالله عبدالله میگویند نتوانستند به توافقی برسند و کار را به هر دو رهبر واگذار کرده اند.

دلیل اصلی اختلاف روی تشکیل کابینه میان هر دو تیم، تقسیم مساویانه قدرت و تعریف ادارات مستقل مهم و وزارت های کلیدی اقتصادی گفته شده.

ملیار صادق آزاد از کابل گزارش می دهد.