پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی آگاهی دهی در باره بیماری شکر

در روز جهانی آگاهی دهی در باره بیماری شکر، وزارت صحت افغانستان گفته این بیماری در میان افغان ها در حال افزایش است.

بنا بر آمار ها حدود یک ملیون نفر در افغانستان از بیماری شکر رنج می برند.

بااین حال، گمان می رود شمار افراد مبتلا به این بیماری در این کشور بیشتر از آماری است که تاکنون ارائه شده است.

بشیر پیمان از کابل گزارش میدهد.