پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیمی از دارو های وارداتی افغانستان کیفیت ندارد

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان در گزارشی اعلام کرده که نیمی از داروهای وارداتی بی کیفیت اند. در این گزارش، وزارت صحت به ناتوانی در مدیریتِ وارداتِ دارو متهم شده است. وزارت صحت اما گفته تنها ۹ درصد از داروهای وارداتی بی کیفیت است که آن هم جمع آوری و سوزانده می شود.

واسع سروش از کابل گزارش می دهد.