پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'در مرکز اسلامی عربستان در کابل اسلام معتدل تدریس خواهد شد'

عربستان سعودی یک مرکز بزرگ آموزش های اسلامی را در 'تپه مرنجان'، در مرکز شهر کابل تا حدود سال و نیم دیگر اعمار می‌کند. یک دانشگاه بزرگ،لیلیه با گنجایش ۵۰۰۰ نفر، شفاخانه، ورزشگاه، مسجدی با گنجایش ۱۵۰۰۰ نمازگزار و یک سالن بزرگ کنفرانس از جمله بخش‌هایی هستند که قرار است در این مرکز اسلامی ساخته شود. دولت عربستان گفته است که برای تمویل هزینه‌های ساخت و فعالیت این مرکز که قرار است در آن علوم اسلامی و زبان عربی تدریس شود، یک "چک سفید امضا" داده است. هزینه ساخت این مرکز به تنهایی ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون دالر برآورد شده است.

عبدالله شادان با داعی الحق، معاون وزارت حج و اوقاف افغانستان صحبت کرده است و از او پرسیده که با فعال شدن این مرکز اسلامی آیا جلو رفتن افغانها به آنعده از مدرسه های پاکستان که متهم به ترویج تندروی اسلامی هستند، گرفته خواهد شد؟