نگرانی آکسفام از سهیم نبودن زنان افغان در روند صلح
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی آکسفام از سهیم نبودن زنان افغان در روند صلح

نهاد بین‌المللی آکسفام گزارشی را در مورد عدم حضور زنان افغان در روند صلح زیر نام "پشت درهای بسته" منتشر کرد.

اکرم ذکی از مسئولان این نهاد در افغانستان می گوید در گفت‌وگوهای جامعه جهانی و طالبان هیچ زنی شرکت نداشته و زنان تنها در دو مورد در گفت‌وگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان حضور داشته اند.

نهاد آکسفام، ۲۳ مورد از گفت‌وگوهای صلح میان طالبان، دولت افغانستان و جامعه جهانی را از سال ۲۰۰۵ به این سو تشخیص کرده اند.

در گزارش آکسفام آمده که حضور زنان در روند صلح ضمانتی برای حفظ دستاوردهای آنها در سیزده سال گذشته است زیرا زنان افغان نگران اند که با برگشت طالبان به دولت دوباره از حقوق شان محروم شوند.

جزییات بیشتر در گزارشی از خلیل نوری خبرنگار بی بی سی در کابل