پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیزده عکس، نشانگر تغییر و تحول پوشش زنان در افغانستان

در کابل، نمایشگاهی برگزار شده که تغییر و تحول پوشش زنان افغان را در دوره های مختلف نشان می دهد. نام آن "پس از چندی فراموشی" است. کاوون خموش به دیدن این نمایشگاه رفته است.