پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گشایش نخستین نمایشگاه دایمی تولیدات داخلی در هرات

نخستین نمایشگاه و فروشگاه دایمی و بزرگ تولیدات داخلی دیروز شنبه (8 قوس/ 29 نوامبر) در ولایت هرات در غرب افغانستان گشایش یافت. این نمایشگاه و فروشگاه دایمی از سوی اتحادیه صنعت گران هرات و به کمک دولت افغانستان و یک موسسه غیردولتی ایجاد شده است. ترغیب مردم به استفاده از اجناس داخلی و تقویت صنعت نوپای افغانستان از اهداف اصلی ایجاد این نمایشگاه خوانده شده اند.

محمد قاضی زاده به این نمایشگاه رفته و این گزارش تهیه کرده است: