قانون حق دسترسی به اطلاعات توشیح شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون حق دسترسی به اطلاعات توشیح شد

قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از چند ماه تاخیر دیشب از سوی ریس جمهوری افغانستان توشیح شد. این قانون اوایل امسال پس از بحث های طولانی در شش فصل و ۳۲ ماده با اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه تصویب شده بود اما انتظار امضای رئیس جمهور را می کشید.

انتظار میرود با اجرایی شدن این قانون شهروندان به ویژه رسانه ها و نهاد های مبارزه با فساد اداری بتوانند با دست باز تر به اطلاعات مورد نیاز دسترسی یابند.

جزئیات در گزارش وحید پیکان از کابل