پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضع گیری دویست عالم افغان علیه اسلامگرایان تندرو

بیش از دویست عالم افغان، جنگ گروه های اسلامگرا در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه را غیر مشروع خوانده اند. آنها از دولت افغانستان خواسته اند در برخورد با این گروه ها، محافظه کاری را کنار بگذارد. این روحانیون از مولوی فضل الرحمان، روحانی پاکستانی که از جنگ طالبان در افغانستان حمایت کرده و آن را جهاد خوانده، به شدت انتقاد کرده اند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد.