پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح ادغام سه بانک دولتی در افغانستان

دولت افغانستان طرح مدغم ساختن سه بانک دولتی‌(بانک پشتنی، بانک ملی و کابل بانک نو) را تایید کرده است. هدف از این اقدام، ایجاد یک بانک قوی دولتی با مدیریت واحد خوانده شده است. نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان به خلیل نوری، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل گفته که برای بررسی چگونگی ادغام این بانک‌ها، هیئتی به زودی به کار آغاز می‌کند.