پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش چهارم: جهان عرب - سقوط سلطنت مصر

سومین بخش از رشته برنامه های بخش جهانی بی بی سی در مورد ساختار جهان عرب را می شنویم.

طارق عثمان تاریخ نگار مصری تشبثات سیاسی را از تحولات قرن نزدهم تا بهار عربی مرور کرده است که چگونه جهان مدرن عرب را شکل داده، او در این گزارش ها به دو کشور سوریه و مصر توجه ویژه دارد که در مرکز خبرهاست طوری که او کشف کرده است بسیاری از خیزش ها از این دو کشور ریشه گرفته است. بخش سوم سقوط سلطنت مصر موضوع برنامه است

فیل تین لاین خبرنگار بی بی سی این سری را تدوین کرده و اسدالله شفایی آنرا به زبان دری برگردان کرده است.