پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما.

این هفته در گزارش "چشم دید خبرنگاران بی بی سی" در مورد زندگی یک خانواده پناهجوی افغان در آلمان صحبت شده است. جینی هیل خبرنگار بی بی سی به دیدن این خانواده رفته.

برگردان این گزارش را علی آرین ارائه می کند.