پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقر فرماندهی رزمی نیروهای بین المللی در افغانستان بسته شد

در مراسمی در کابل، ، مقر فرماندهی رزمی نیروهای بین المللی، آیساف، بسته شد. اما قرار است کمتر از یک ماه دیگر، ماموریت جدید ناتو که مشاوره و آموزش سربازان افغان است، با حدود سیزده هزار سرباز خارجی آغاز شود. واسع سروش از کابل گزارش می دهد.