پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معلولین افغانستان و مشکل عبور آسان در اماکن عمومی

در افغانستان بسیاری از ساختمان‌های دولتی و غیردولتی، پارک‌ها، مکاتب و دیگر اماکن عمومی، قسمی ساخته شده‌اند که راهی برای عبور آسان معلولین در آن پیش‌بینی نشده است. اما در سال‌های اخیر واژه رمپ (سطح شیب دار) برای عبور آسان معلولین، و مساله حذف موانع فیزیکی از برابر آنان در اماکن عمومی و ساختمان ها تازه در افغانستان، وارد فرهنگ ساختمان سازی شده و صدها هزار معلول افغان را به آینده امیدوار کرده است. صفی اللله امین زاده از کابل گزارش میدهد.