پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غنی: نهاد‌های امنیتی براساس سهمیه بندی‌های سیاسی تقسیم نمی‌شوند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که مسئولان نهادهای امنیتی بر اساس سهمیه بندی‌های سیاسی، مقرر نخواهند شد. او در دیدار با اعضای وزارت داخله همچنین گفت که در این وزارت از نظر ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، تعادل لازم وجود ندارد و کارکرد آن باید بهبود یابد. این روزها کابل پایتخت، شاهد افزایش بی‌سابقه حملات مرگبار طالبان بوده و انگشت انتقال به‌سوی نهاد‌های امنیتی بلند است. رئیس جمهور غنی گفت که برای بهبود اوضاع پایتخت، در ظرف دو هفته آینده، برنامه ایجاد گارنیزیون کابل آماده خواهد شد. شهباز ایرج گزارش میدهد