پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بلاتکلیفی دولت افغانستان و موج تازه ناآرامی ها

موج تازه ناآرامی در افغانستان همزمان با بلاتکلیفی در ساختار حکومت رخ داده است. هنوز ترکیب کابینه مشخص نیست و وزارتخانه ها با سرپرست اداره می شوند. مجید خیام دار گزارش می دهد.