پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با مهاجرانی که به دنبال امنیت به افغانستان پناه می برند

افغانستان که بیشترین رقم مهاجران را در کشورهای همسایه دارد، از چند سال به این طرف شاهد صدها مهاجر از کشورهای همجوار اش است. مشکلات سیاسی، و نبود سخت گیری در مزر باعث شده خیلی از مهاجران کشورهای همسایه به آسانی به آنجاه بروند و از آن راهی کشور سومی شوند. بهار جویا در گزارشی سراغ این مهاجران رفته است.