پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وداع با تصویربردار جوان افغان

زیبر حاتمی، تصویر بردار جوان افغان که در حمله انتحاری ده روز پیش در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل زخمی شده بود، امروز درگذشت. در آن حمله که در جریان اجرای یک نمایش رخ داد یک تبعه آلمان کشته و نزدیک بیست نفر زخمی شدند. همکار ما اسماعیل شهامت از مراسم تدفین زبیرحاتمی این گزارش را فرستاده است.