بخش نهم: افغانستان در قرن بیستم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش نهم: افغانستان در قرن بیستم

بخش نهم از رشته برنامه‌ی افغانستان در قرن بیستم. این برنامه ها را ظاهر طنین در اواخر دههء نود تهیه کرده است.