بخش ششم: جهان عرب - خزان رژیم‌هایی اقتدارگران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش ششم: جهان عرب - خزان رژیم‌هایی اقتدارگران

بخش از رشته برنامه های بخش جهانی بی بی سی در مورد ساختار جهان عرب را می شنویم که به بهار عربی وخزان رژیم های دیکتاتوری می پردازد.

طارق عثمان تاریخ نگار مصری تشبثات سیاسی را از تحولات قرن نزدهم تا بهار عربی مرور کرده است که چگونه جهان مدرن عرب را شکل داده، او در این گزارش ها به دو کشور سوریه و مصر توجه ویژه دارد که در مرکز خبرهاست طوری که او کشف کرده است بسیاری از خیزش ها از این دو کشور ریشه گرفته است. بخش ششم و پایانی بهار عربی و خزان رژیم هایی اقتدارگران، موضوع برنامه است.

فیل تین لاین خبرنگار بی بی سی این سری را تدوین کرده و اسدالله شفایی آنرا به زبان دری برگردان کرده است.