از چشم دیدهای خبرنگاران ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

در گزارش این هفته از پیچیدگی های روابط کنونی میان امریکا و کیوبا می شنویم و این که چطور این روابط تغییر خواهند کرد. باربرا پلیت اوشر، سفری به کیوبا داشته و چشم دیدهایش را با من و شما در میان می گذارد، ترجمه‌ی متن گزارش او را از شهباز ایرج می شنویم.