پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم پایان عملیات رزمی آیساف در کابل برگزار شد

آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت امروز رسمأ ماموریت رزمی شان را در افغانستان پایان دادند. سیزده سال پیش نیروهای جامعه جهانی به رهبری امریکا برای مبارزه با پیکارجویان به افغانستان آمدند. از آغاز سال جاری میلادی قرار است تنها سیزده هزار نیروی بین المللی که بیشتر شان امریکایی اند برای کمک و همکاری با نیروهای افغان در کشور بمانند. بهار جویا گزارش می دهد.