پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان ماموریت ناتو بعد از سیزده سال حضور در افغانستان

حالا دیگر رسمی شده: تامین امنیت افغانستان از امروز دست خود افغانها است. ۱۳ سال پس از آغاز جنگ با طالبان نه طالبان، به طور کامل از بین رفته و نه افغانستان هنوز می تواند صد درصد بدون کمک خارجی اداره شود. مقامها و نیروهای افغان‌ می دانند که جاده دموکراسی را باید، خودشان هموار کنند اما بقای دموکراسی بدون برقراری امنیت ممکن نیست. در کشوری که مشکلات سیاسی اش بی شمار است، فساد در آن غوغا می کند و اقتصادش هنوز به کمک های خارجی متکی است، چطور می توان انتظار داشت امنیت به طور کامل برقرار شود. اسماعیل شهامت از کابل از میراث ناتو می گوید.