از چشم دیدهای خبرنگاران ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

به روز شانزدهم دسامبر پارسال، گروهی از مهاجمان مسلح بر مکتبی در شهر پشاور پاکستان حمله کرده و حدود 142 دانش آموز و آموزگار را کشتند.

این حمله واکنش های بین المللی را به همراه داشت و مقام های پاکستان بر مبارزه جدی تر علیه تروریزم تاکید کردند.

شیما خلیل خبرنگار بی بی سی، به دنبال این حمله به آن مکتب رفته، در مراسم خاک‌سپاری شماری از قربانیان شرکت کرده و چشم دیدهایش را اینگونه بیان می کند: