پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابل بدون یک سامانه منظم حمل و نقل شهری

دولت افغانستان در نظردارد شبکه ناوگان حمل و نقل شهری این کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. وزارت ترانسپورت می گوید نوسازی این شبکه در ۱۳ سال گذشته حتا اولویت درجه ششم دولت هم نبوده است. همکار ما اسماعیل شهامت می گوید افغانستان در گذشته یکی از منظم ترین سیستم حمل و نقل شهری را در منطقه داشت اما امروز با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار، کابل از معدود پایتخت های فاقد یک سامانه منظم حمل و نقل شهری به شمار می رود.