پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'تشکیل کابینه متخصص آنقدرها هم کار سختی نیست'

توضیح: صدای این ویدیو به علت نقص فنی واضح نیست، لطفا برای تماشای ویدیو به این صفحه مراجعه کنید.

در افغانستان جمعی از فعالان مدنی به تاخیر در معرفی کابینه اعتراض کرده اند. آنها برای بیان اعتراض شان فهرست وزرای خودشان را پیشنهاد کرده اند و گفته اند تشکیل کابینه متخصص آنقدرها هم کار سختی نیست. بهار جویا از کابل گزارش می دهد.