پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم دیدهای وکیل مدافع صدام حسین

در نومبر 2006صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق به مرگ محکوم شد

محاکمه او در حکومت موقتی انجام شد که پس از اشغال این کشور توسط آمریکا رویکار امده بود

خبرنگار بی بی سی از برنامه شاهد در این زمینه با رامسی کلارک یکی از افراد تیم مدافع صدام حسین صحبت کرده است