پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دادگاه نظامی نگرانی های مدنی

پاکستان تصمیم گرفته است به عنوان بخشی از یک برنامهء مبارزه با شورشیان تند رو، افراد مظنون به ارتکاب اعمال تروریستی را در دادگاه های نظامی محاکمه کند. این اقدام پس از حمله طالبان پاکستانی به یک مکتب در شهر پشاور در شانزدهم ماه دسامبر که در آن 133 کودک کشته شدند، رویدست گرفته شده است. اکثریت احزاب سیاسی پاکستان از تعدیل قانون اساسی این کشور که نیازمند دو سوم آرای مجلس نمایندگان است، پشتیبانی کرده اند. انتظار میرود که به زودی برنامه داد گاه های نظامی قانونی شود. ولی محاکمه افراد مظنون به ارتکاب فعالیت های تروریستی درین دادگاه ها، نگرانی های را در مورد رعایت آزادی های مدنی به وجود آورده است.

در بحث این هفته، عبدالله شادان این موضوع را با قندیل عباس، تحلیلگر و استاد دانشگاه در پاکستان، دوکتور محمد جواد صالحی، استاد دانشگاه در کابل و محمد وزیری، آگاه مسایل مربوط به پاکستان در بخش فارسی بی بی سی بررسی کرده است: