چرا به بخت و طالع باور داریم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا به بخت و طالع باور داریم؟

بیشتر مردم به نحوی به بخت و طالع باور دارند. بیشتر موفقیت‌ها و ناکامی‌های خود را ناشی از بخت و طالع می‌دانند.

آیا باور داشتن به بخت به ما کمک می‌کند که در زندگی موفق شویم، یا این که باعث خواهد شد، اداره ما بر زندگی کاهش یابد؟

برگردان مایک ولیامس خبرنگار بی‌بی‌سی در این زمینه را بشنوید.