پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پول پولیس چه می شود؟

دفتر بازرس عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار یافته هایش در مورد حقوق ماهانه پولیس افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش آمده که امریکا سالانه حدود سه صد ملیون دالر را به عنوان معاش پولیس پرداخت می کند، اما اطمینان چندانی وجود ندارد که این پول به ماموران برحال برسد. یافته های این گزارش همچنان نشان میدهد که تعداد کارت های هویت که برای پولیس اجرا شده، نسبت به ماموران پولیس برحال دو برابر است. وزارت داخله افغانستان اما با یافته های گزارش سیگار موافق نیست.

درین باره با میرزا محمد یارمند معاون پیشین وزارت داخله افغانستان صحبت کردم. و نخست پرسیدم که تجربه کاری ایشان چیست؟ و آیا بر گزارش سیگار صحه می گذارد؟