پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کابینه نو

افغان‌ها نزدیک به صد و ده روز برای معرفی وزیران جدید انتظار کشیدند. خیلی از آنها تاخیر در معرفی کابینه را عامل اصلی ناامنی و رکود اقتصادی در کشور می‌دانستند

این در حالی است که رئیس جمهوری اشرف غینی گفته بود که کابینه را ظرف 45 روز اعلام می کند و کابینه اش بر اساس شایستگی خواهد بود . در گفتگوی که شاه حسین مرتضوی سردبیر روزنامه هشت صبح داشتیم پرسیده شد که: