بخش سیزدهم: افغانستان در قرن بیستم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش سیزدهم: افغانستان در قرن بیستم

بخش سیزدهم از رشته برنامهء افغانستان در قرن بیستم. این برنامه ها را ظاهر طنین در اواخر دههء ۹۰ تهیه کرده بود.