هشتصدمین سالگرد امضای منشور کبیر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشتصدمین سالگرد امضای منشور کبیر

سال روان عیسوی هشتصدمین سالگرد امضای منشور کبیر و هفتصدمین سالگرد پایه گذاری پارلمان انگلستان است که بعد ها به پارلمان بریتانیای کبیر تحول یافت. این دو رویداد تاریخی سنگ بنای دموکراسی معاصر تلقی می شوند. به این مناسبت، روز بیستم ماه جنوری یعنی فردا روز دموکراسی اعلام شده و ضمن مراسم متعددی از این روز در سراسر بریتانیا و برخی دیگر از کشور ها تجلیل می شود.

عبدالله شادان اهمیت این دو رویداد مهم تاریخی را با آگاهان تاریخ نظریات و نظام های سیاسی بررسی کرده است.