صحبت با دو نماینده زن پارلمان از بریتانیا و افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صحبت با دو نماینده زن پارلمان از بریتانیا و افغانستان

امروز سه شنبه بیستم ماه جنوری ۲۰۱۵ روز بسیار پر اهمیتی در تاریخ دموکراسی بریتانیا است. ۷۵۰ سال پیش در بیستم جنوری ۱۲۶۵ نخستین پارلمان انگلستان در تالار ویست مینستر برگزار شد. بی بی سی ضمن برنامه های متعدد ازین روز تجلیل می کند و این سوال را مطرح می سازد که امروز دموکراسی در بریتانیا و جهان در چه وضعیتی قرار دارد.

بخش برنامه های دری و پشتوی بی بی سی پولین لثام عضو پارلمان بریتانیا را که از رأی دهندگان در نواحی زراعتی شمال انگلستان نمایندگی می کند و شکریه بارکزی عضو پارلمان افغانستان را کنار هم آورده است تا در باره دموکراسی در کشور های شان بگویند.

داود قاریزاده، همکار ما، در آغاز گفتگو با این نمایندگان نخست پرسیده است که چه چیزی را در کار شان بیشترگرامی می دارند؟