پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

روث شیرلوک خبرنگار بی بی سی چشم دیدش را از وضعیت اردوگاه آوارگان سوری در دره ی بقاع لبنان می گوید