پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا از خود عکس می گیریم؟

برای بیش از صدوهشتاد و پنج سال از زمانی که اولین عکس پرتره گرفته شد تا حالا که "سلفی" یا "خود نگاره" ها رایج شده اند ما همیش دل مشغول گرفتن عکس چهره از خود و دیگران بوده ایم. چرا؟ آیا این تنها ناشی از یک خود شیفتگی و خود خوشی است یا چیزی فراتر و عمیق تر از آن؟ شاید هم تلاشی باشد برای اینکه بدانیم دیگران ما را چگونه می بینند و یا پس از رفتن ما ، مارا چگونه به یاد می آورند ؟

فشرده گزارش مایک ولیامس خبرنگار بی بی سی