پلیس افغانستان ایستگاه رادیویی راه اندازی کرد

حق نشر عکس AFP

وزارت داخله/کشور افغانستان برای نخستین بار یک ایستگاه رادیویی زیر نام 'پلیس' راه اندازی کرده که هدف از ایجاد آن "تامین رابطه میان پلیس و مردم" خوانده شده است.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که قرار است به شمول وزیر امور داخله، مقامات پلیس از طریق این ایستگاه به پرسش های مردم پاسخ خواهند گفت.

در حال حاضر امواج این رادیو تنها در پایتخت و ولایت همجوار آن قابل دریافت است و مسئولان پلیس گفته اند که در آینده برنامه‌های این رادیو در سراسر کشور قابل دسترس خواهد بود.

آقای صدیقی گفت که در برنامه‌های این رادیو که از ساعت هفت صبح تا چار عصر پخش می‌شود، روی مسایل امنیتی، اجتماعی و شنیدن دیدگاه‌های مردم تمرکز خواهد شد.

ساخت این ایستگاه نزدیک به سه میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه وزارت امور داخله مصرف شده است.