پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حریم خصوصی در عصر مدرن

هرچند ما حریم خصوصی را حق طبیعی خود می پنداریم، اما در هنگام استفاده از تلفن های همراه و رسانه های اجتماعی، به بسیار سادگی از آن می گذریم. درحالیکه تکنالوژی مفهوم حریم خصوصی را تغییر داده و نظارت حاد تر شده، مفهوم حریم خصوصی نیز کمی بیشتر از قرون میانه، عجیب شده است.

مایک ویلیامز در گزارشی نگاهی افگنده به پیشینه حریم حضوصی و اینکه جامعه بدون درنظر گرفتن حریم خصوصی چگونه می نماید؟