مجلس افغانستان صلاحیت ۹ عضو کابینه را تایید کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس افغانستان صلاحیت ۹ عضو کابینه را تایید کرد

مجلس نمایندگان افغانستان به ۹ تن از ۱۹ نامزد پیشنهادی حکومت وحدت ملی رای تایید داد و ده نامزد دیگر را رد کرد. رایگیری برای این نامزدان پس از روز ها چانه زنی میان اعضای مجلس نمایندگان روی تابعیت دوگانه چند تن از نامزدان صورت گرفت. حالا نوبت آنست تا رئیس جمهور نامزدان جدیدی را برای هفده وزارت و ریاست بانک مرکزی به مجلس معرفی کند.