سازمان حامی رسانه‌های آزاد افغانستان: قانون رسانه‌ها توشیح نشود

نهاد حامی رسانههای آزاد افغانستان موسوم به 'نی' از تعیین وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رئیس کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه ای در قانون رسانهها انتقاد کرد.

ریاست کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای موضوع اختلافی بین اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا بود که به کمیته مشترک سپرده شده بود.

زمانی که کمیته مشترک دو مجلس هم در این مورد به توافق نرسید به اساس قانون اساسی، این قانون دوباره به مجلس نمایندگان آمد و دیروز با تایید دو ثلث اعضای مجلس، به تصویب رسید.

اکنون این قانون که در آن وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به عنوان رئیس کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانهای تعیین شده، برای توشیح به رئیس جمهوری سپرده می شود.

امروز نهاد حامی رسانههای آزاد 'نی' در نشست خبری از رئیس جمهوری افغانستان خواست که این قانون را توشیح نکند.

مجیب خلوتگر، مسئول این نهاد می‌گوید که رئیس کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای باید فردی مستقل باشد و تخطی‌های رسانه‌ای را بی طرفانه ارزیابی کند.

او گفت: "اکثریت خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان از سوی حکومت افغانستان است. این کمیسیون بنا به طبیعتش قضایای خشونت علیه خبرنگاران را بررسی می کند. چطور کمیسیونی که در راس آن نماینده دسته اول حکومت باشد اتهامات علیه حکومت را با بی طرفی بررسی خواهد کرد؟"

آقای خلوتگر تاکید می‌کند که ریاست این کمیسیون از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ، استقلالیت این کمیسیون را از بین می‌برد. اما مجلس نمایندگان با این استدلال که وزیر اطلاعات و فرهنگ به مجلس نمایندگان پاسخگوست، این مقام را به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین کرد.

آقای خلوتگر می‌گوید که تجارب گذشته نشان داده که وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رئیس کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای، بیشتر از حکومت حمایت می‌کند و این مساله زمینه را برای نفوذش در رسانه‌ها فراهم می کند. قانون رسانه های همگانی بار قبل پس از تصویب از سوی مجلس نمایندگان از سوی مجلس سنا به خاطر بحث روی همین موضوع رد شده بود.